Regulamin

Regulamin portalu internetowego
 
 
Portal internetowy dostępny pod adresem https://SexWizyta.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).
 
Dane kontaktowe Administratora:
- adres e-mail: kontakt@SexWizyta.pl.
 
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.
 
 
I. Definicje
 
 1. Portal - portal internetowy działający pod adresem https://SexWizyta.pl/.
 2. Administrator – NetCom PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Czerwonego Krzyża 11-13 lok. 2, 50-345 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000839517, NIP: 8982257560, REGON: 386011071, kapitał zakładowy 5.000 zł.
 3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Portalu w imieniu własnym lub na rzecz innego podmiotu.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Ogłoszenie – samodzielnie przygotowane przez Użytkownika ogłoszenie.
 6. Formularz ogłoszenia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający publikację ogłoszenia.
 7. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta użytkownika na Portalu z wykorzystaniem Formularza rejestracji.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.
 9. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego Ogłoszeniach.
 
II. Postanowienia ogólne
 
 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Portal przeznaczony jest wyłącznie dla Użytkowników pełnoletnich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 4. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 5. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na Portalu.
 8. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 9. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
 • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 • rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.
 
III. Ogólne warunki świadczenia usług
 
 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi nie wymagające rejestracji, w szczególności usługi informacyjne poprzez udostępnianie treści o ofercie, aktualnościach i usługach świadczonych na Portalu oraz możliwość przeglądania Ogłoszeń.
 2. Administrator świadczy za pośrednictwem Portalu usługi wymagające rejestracji, w szczególności:
 • umożliwia dostęp do Konta użytkownika,
 • umożliwia zamieszczanie Ogłoszeń,
 • umożliwia korzystanie z umawiania spotkań online.
 1. Administrator świadczy Usługi bezpłatnie na zasadach określonych Regulaminem.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
 • urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 • dostęp do poczty elektronicznej.
 1. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 
IV. Użytkownicy. Rejestracja na Portalu
 
 1. Administrator wyodrębnia na Portalu dwa rodzaje Użytkowników:
 • Użytkownik niezarejestrowany posiadający ograniczony dostęp do funkcjonalności Portalu zgodnie z roz. III pkt 1 Regulaminu,
 • Użytkownik zarejestrowany posiadający pełny dostęp do bezpłatnych funkcjonalności Portalu.
 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji wskazuje rodzaj Konta (Użytkownik indywidualny lub agencja). Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 5. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Portalu.
 7. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.
 
V. Konto użytkownika
 
 1. Po poprawnym przebiegu procesu rejestracji w ramach Portalu tworzone jest Konto użytkownika.
 2. W ramach korzystania z Portalu Użytkownik może umieszczać treści zależnie od rodzaju Usługi, z której korzysta. Treści zamieszczane na Portalu muszą zawsze odpowiadać celowi Usługi, w ramach której udostępniono możliwość dodawania treści.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać treści:
 • nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
 • obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 • pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 • znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
 • propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 • naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 • mających charakter bezprawny,
 • posiadających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
 • zawierających informacje reklamowe lub marketingowe niedotyczące działalności osoby publikującej treści lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora.
 1. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji. Użytkownik zamieszczając treści oświadcza, iż ich publikacja nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich majątkowych lub osobistych
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści zamieszczanych przez Użytkownika w ramach Portalu co może skutkować usunięciem treści z Portalu w przypadku, gdy zamieszczona przez Użytkownika treść narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
 
VI. Zasady zamieszczania Ogłoszeń
 
 1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wypełnia Formularz ogłoszenia dostępny na Portalu.
 2. Użytkownik może zamieszczać Ogłoszenia w imieniu własnym lub działając jako agencja i posiadając stosowną zgodę osoby trzeciej na zamieszczanie Ogłoszeń.
 3. Wypełniając Formularz ogłoszenia Użytkownik jest zobowiązany do wskazania co najmniej informacji obowiązkowych oznaczonych gwiazdką (*) oraz wybrania kategorii pod którą ogłoszenie ma zostać opublikowane.
 4. Treść Ogłoszenia nie może naruszać postanowień rozdziału V Regulaminu.
 5. Zabronione jest umieszczanie w treści Ogłoszeń danych osobowych, numerów kont bankowych oraz odnośników do innych stron internetowych. Dane te można umieszczać wyłącznie w polach Formularza ogłoszenia, które są do tego przeznaczone.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczenia w albumie Ogłoszenia co najmniej dwóch zdjęć przedstawiających tą samą osobę chyba, że Ogłoszenie jest zamieszczane przez agencję lub duet. Ogłoszenia z dodanym do albumu wyłącznie jednym zdjęciem nie będą publikowane.
 7. Zdjęcia dodane do albumu muszą przedstawiać Użytkownika dodającego Ogłoszenie (za wyjątkiem Ogłoszenia publikowanego przez agencję). Użytkownik dodający zdjęcia oświadcza, iż posiada prawa do ich publikacji, a publikacja zdjęcia nie narusza praw przysługujących osobom trzecich.
 8. W przypadku Użytkownika występującego jako agencja, Użytkownik dodając zdjęcia oświadcza, iż posiada wyraźną i bezpośrednią zgodę na publikację zdjęcia od osoby uwidocznionej na fotografii.
 9. Zdjęcia dodane przez Użytkownika mogą zostać oznaczone znacznikiem „zweryfikowane”. Zasady weryfikacji zdjęć określa rozdział VII Regulaminu.
 10. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości co do autentyczności zdjęć lub posiadania prawa do ich publikacji przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do żądania przesłania zdjęcia weryfikacyjnego. Brak zdjęcia weryfikacyjnego skutkować będzie odmową publikacji zdjęć dodanych przez Użytkownika do albumu.
 11. Publikacja Ogłoszenia na Portalu jest usługą bezpłatną. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia opłat za publikację Ogłoszeń w drodze zmiany Regulaminu zgodnie z roz. XIII ust. 1.
 12. Użytkownik posiada możliwość edycji Ogłoszenia po jego opublikowaniu na Portalu.
 13. Opublikowane Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich pełnoletnich Użytkowników odwiedzających Portal.
 14. Ogłoszenie publikowane jest przez okres czasu wskazany przez Użytkownika w trakcie dodawania Ogłoszenia.
 15. Użytkownik może wykupić opcje dodatkowe przy publikacji Ogłoszeń w postaci podbijania lub wyróżnienia Ogłoszenia. Cennik opcji dodatkowych dostępny jest na Portalu.
 16. Podbicie ogłoszenia spowoduje przeniesienie go z obecnej pozycji listy na najwyższą, znajdującą się na górze pierwszej strony, tuż pod ogłoszeniami wyróżnionymi. Ogłoszenie to pozostanie tam, dopóki nie zostaną dodane nowe oferty lub inny Użytkownik nie podbije swojego anonsu - wtedy Ogłoszenie przesunie się w dół listy. Ogłoszenia na pierwszej stronie w danej kategorii mają więcej odwiedzających i więcej odpowiedzi niż inne Ogłoszenia na Portalu. Konsekwentne podbijanie Ogłoszenia na najwyższą pozycję spowoduje, że będzie ono bardziej widoczne niż inne anonse, chociaż nadal mniej niż Ogłoszenia wyróżnione.
 17. Ogłoszenia wyróżnione to oferty na Portalu, które są przez okres zgodny z wybranym pakietem wyświetlane w górnej części wybranej kategorii. Powoduje to, że więcej osób czyta Ogłoszenie i odpowiada na nie ze względu na jego szczególną pozycję na początku listy Ogłoszeń.
 
VII. Weryfikacja zdjęć
 
 1. W celu weryfikacji zdjęć Użytkownik dodaje do albumu w Ogłoszeniu zdjęcie weryfikacyjne.
 2. Zdjęcie weryfikacyjne przedstawia pełną sylwetkę osoby (dopuszczalne jest zasłonięcie twarzy) ubranej w tą samą bieliznę i przebywającej w tym samym pomieszczeniu jak w pozostałych zdjęciach z albumu. Osoba przedstawiona na zdjęciu musi trzymać w rękach kartkę formatu minimum A4 na której umieszczony jest wyraźny odręcznie wykonany napis „SexWizyta.pl” oraz data wykonania zdjęcia.
 3. Jako zdjęcia weryfikacyjne nie są uznawane:
 • zdjęcia przedstawiające osobę przebywająca w innym miejscu lub ubraną w inny sposób niż na pozostałych zdjęciach z sesji,
 • zdjęcie obejmujące tylko część sylwetki danej osoby.
 
VIII. Umawianie spotkać online
 
 1. Użytkownik publikujący Ogłoszenia na Portalu może utworzyć kalendarz spotkań umożliwiający osobom zainteresowanym umówienie spotkania online.
 2. Użytkownik tworząc kalendarz spotkań wskazuje dostępne dni, godziny oraz ewentualnie miejsce spotkania.
 3. Użytkownik zainteresowany umówieniem spotkania wybiera z kalendarza dostępny termin oraz wskazuje dane umożliwiające kontakt z nim w celu potwierdzenia terminu spotkania przez publikującego Ogłoszenie.
 
IX. Metody płatności
 
 1. Administrator umożliwia dokonywanie płatności za usługi dostępne na Portalu zgodnie z następującymi metodami:
 • w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe, obsługiwanego przez Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA,
 • w formie przedpłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 prowadzonego przez PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, zgodnie z regulaminem systemu (https://www.przelewy24.pl/regulamin),
 1. Za moment dokonania płatności przyjmuje się poprawną autoryzację płatności przez operatora systemu płatności elektronicznych.
 2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, zwrot następuje na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.
 
X. Odpowiedzialność
 
 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy o ile dane te nie pochodzą od niego.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść, formę i charakter Ogłoszeń oraz za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 4. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 6. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.
 
XI. Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy w postaci udostępnienia Konta użytkownika, Administrator usuwa Konta użytkownika z Portalu.
 3. Usunięcie Konta użytkownika może spowodować zakończenie usług świadczonych przez Administratora na rzecz Użytkownika.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym do usunięcia Konta użytkownika za okresem wypowiedzenia wynoszącym 14 dni w przypadku niestosowania się przez Użytkownika do postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych, w tym usunięcia Konta użytkownika w przypadku, gdy od ostatniej aktywności na Koncie użytkownika minęło co najmniej 6 miesięcy albo gdy od dnia rejestracji na Portalu przez okres 3 miesięcy Użytkownik nie podjął żadnej czynności związanej z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu.
 
XII. Postępowanie reklamacyjne
 
 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 
XIII. Własność intelektualna
 
Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 
XIV. Postanowienia końcowe
 
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.
Zaloguj się
Nazwa Użytkownika
Hasło
Nie pamiętasz hasła ? Przypomnij